درخواست های فرزندان

درخواست های فرزندان از والدین برای اینکه در زندگی به چیزهای بیشتری برسند اشکالی ندارد. پاسخ به خواسته های فرزندان نیز با این هدف هیچ اشکالی به وجود نمی آورد.

والدین دوست دارند که خیلی زود به فرزندشان یاد بدهند قدر همان چیزهایی را که دارند، بدانند. به آن ها اجازه نمی دهند خواسته های بیشتری داشته باشند. والدین در مقابل خواسته های فرزندان و وقتی آن ها چیز بیشتری می خواهند، سریع به او می گویند: ” قدر همین چیزی را که الان داری، بدون.”

بچه ها معنی این جمله را نمی فهمند. حتی خود ما بزرگترها نیز گاهی اوقات نمی دانیم که چقدر باید از چیزی داشته باشیم. مگر اینکه خیلی گستاخانه عمل کنیم تا بفهمیم چه مقدار کافی است. پس اگر کودکان در فهمیدن واژه ی “کافی است”مشکل دارند، چطور می توان از آن ها انتظار داشت معنی این واژه را بفهمند.

به فرزندان اجازه دهید خواسته های خود را مطرح کنند

اگر به کودکان اجازه دهیم خواسته های خود را مطرح کنند، مهارت ارتباطی در آن ها شکوفا می شود. و آن ها همیشه می توانند خواسته های خود را به نحو احسن بیان کنند. و وقتی بزرگتر شدند از شنیدن پاسخ منفی به خواسته های خود ناراحت نمی شوند.

کودکان با گفتن خواسته های خود به شما، مهارت های ارتباطی را نیز می آموزند. و شما را تشویق می کنند خواسته های آنان را برآورده سازید.

اما به یاد داشته باشید که برآورده کردن خواسته های کودکی که می داند چطور باید خواسته های خود را مطرح کند، با لوس کردن آن ها خیلی با هم فرق دارد.

والدین باید همیشه مراقب باشند تا وقتی فرزندشان از آن ها چیزی می خواهند حد و مرز را برای آن ها مشخص کنند و تصمیم گیرنده نهایی همیشه خودشان باشند.