پرسشنامه هنجار شناسی کودک و خانواده به بررسی مسائل کلی در امر تربیت والدین می پردازد و دقیقا مشخص می نماید که والدین در چه موضوعاتی ضعف دارند و باید در آن خصوص خود را تقویت نمایند.