coach یا کوچ

کوچ یا coach به کسی گفته می شود که با استفاده از مهارت کوچینگ و دانش و اطلاعاتی که بدست آورده، سعی می کند که مراجعه کننده ی خود را از درگیری های ذهنی که دارد رها کند. او همچنین با برنامه ریزی و هدف گذاری های مشخص سعی در بهبود روند زندگی کاری یا شخصی فرد می کند.

کوچ حرفه ای مشوق، همراهی مطمئن و شنونده ای آگاه، فعال و حامی است. فرد را به چالش کشیده و صادقانه موارد و مسائل مربوطه را به او گوشزد می کند. او با هدف رساندن فرد به شرایط مطلوب با مراجعه کننده وارد گفتگو می شود. کوچ به فرد کمک می کند تا برای اهداف ارزشمند خود تلاش کند.

اساس کار coach

اساس کار کوچ را در ابتدا گوش شنوا و در ادامه مکالمه شکل می‌دهد.
یک coach یا کوچ ماهر در ابتدا با طرح سوالاتی اطلاعات لازم را از مراجعه کننده دریافت می کند. سپس براساس همین اطلاعات مکالمه‌ای را شکل می‌دهد. این مکالمه می‌تواند جواب بسیاری از درگیری‌ها و مشکلات باشد.

کوچ در واقع به ذهن و دغدغه های مراجعه کننده‌ نظم می‌دهد. همین کار باعث می‌شود که فرد بتواند اهداف اصلی را از دغدغه های پراکنده تشخیص داده و برای آنها برنامه‌ریزی کند.

ویژگی های کوچ ایده آل:

وقتی صحبت از بیان ویژگی های هر نقش می شود، در واقع ویژگی های ایده آل شخص ذکر می‌شود. خصوصیات یک کوچ نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین اگر می‌خواهید فردی را به عنوان کوچ انتخاب کنید، بهتر است داشتن این ویژگی ها را بررسی کنید:

  • متعهد Committed
  • قابل اتکا Reliable
  • همسو و هماهنگ Aligned
  • روشن فکر Coachable
  • دست و دلباز و بخشنده Generous
  • دلسوز Compassionate
  • مشوق و اشتیاق برانگیز Enthusing