چگونه کنجکاوی کودکان را هدایت کنیم؟

چگونه کنجکاوی کودکان را هدایت کنیم؟ سوالی که برای پاسخ به آن جزئیات زیادب را باید در نظر بگیریم.

والدین باید آمادگی و حوصله‌ی کنجکاوی کودکان و سوالات بی‌شمار آن ها را داشته باشند.
اگر والدین حوصله‌ی پاسخ دادن به سوالات کودکشان را نداشته باشند و پاسخ مناسب را به او ندهند؛ بخش زیادی از کنجکاوی کودک و در نتیجه، خلاقیت کودک را متوقف می‌کنند.

کودک هم چون به پرسش‌گری و یافتن پاسخ برای سوالاتش و رفع علامت های سوال ذهنش نیاز دارد، برای یافتن پاسخ سوالاتش به دنبال منابع دیگری مثل گروه هم‌سالان خود می‌رود.

گروه هم‌سالان معمولا پاسخ صحیح و مناسبی به کنجکاوی کودک نمی‌دهند و این مسئله می‌تواند آسیب‌ جدی به کودکان بزند. بنابراین باید والدین، خودشان این وظیفه را به درستی انجام دهند.

کنجکاوی کودک باعث رشد عقلانی و شناخت او از دنیای اطرافش می شود

برای این‌که عقلانیت و منطق در کودک شکل بگیرد لازم است سوال بپرسد و سئوال تبدیل به کنجکاوی کودک شود. عدم کنجکاوی کودک باعث می شود که سوال نپرسد. در نتیجه دنیای پیرامونش را هم نمی‌تواند خوب بشناسد. منطق و عقلانیتش هم درست شکل نمی‌گیرد و فکرش، خلاق و نقاد نمی‌شود.

از طریق کنجکاوی کودک، دو تفکر در او فعال و تقویت می‌شود. یکی، تفکر خلاق است؛ یعنی این‌که فرد بتواند از امکانات موجود تحلیل و نتیجه‌ی درستی ارایه بدهد. دیگری، تفکر نقاد است. در واقع کنجکاوی کودک نباید این حس را در او به وجود آورد که سوال کردن، نشانه ضعف است.

من محمد مهدی زمان وزیری تکنیک های کاربردی را در خصوص کنجکاوی کودکان و مسائل آن در کارگاه تکنیک‌های تقویت کنجکاوی در کودکان مطرح نمودم که می توانید آن را تهیه نموده و از آن استفاده نمایید.