هر کودک مشکلات رفتاری خاص خود را دارد.

یکی از رایج ترین مشکلات در امر تربیت این است که والدین فرزندانشان را با دیگر همسن و سالان او مقایسه می کنند و در نتیجه دچار نگرانی ها و دلواپسی هایی در امر تربیت فرزندشان می شوند، در این ادامه مطالبی را نوشتم تا بتواند در این خصوص به شما والدین عزیز در تربیت صحیح و تکنیکال فرزندتان کمک نماید.
از تربیت فرزند خود لذت ببرید.دوستدار شما، محمد مهدی زمان وزیری

ادامه مطلب