سرزنش کودک

سرزنش کودک همیشه نتیجه معکوس دارد. اگر می خواهید فرزندانتان افراد جسور و قوی ای باشند و استعدادهای خود را شکوفا سازند تا بتوانند با مشکلات زندگی رو به رو شده و راه حل مناسبی برای ان ها پیدا کنند، همیشه این پنج پیام مهم را به آنها انتقال دهید. این پنج رهنموداصلی عبارتند از:

1.بچه ها با هم فرق دارند، آن ها را با هم مقایسه نکنید.
2.اگر اشتباهی از او سر می زند، باز هم چندان مهم نیست. او را سرزنش نکنید.
3.آن ها می توانند احساسات منفی خود را به راحتی نشان دهند.
4.اشکالی ندارد که آن ها بخواهند در زندگی به چیزهای بیشتری برسند و از ما چیزی بخواهند.
5.اگر آن ها به درخواست دیگران پاسخ منفی بدهند، اشکالی ندارد. اما باید همیشه بدانند که پدر و مادر حرف اول را می زنند.

همه ی بچه ها اشتباه می کنند:

همه ی بچه ها اشتباه می کنند. این امری است کاملا طبیعی. اگر از فرزندان شما خطایی سر می زند، تقصیر آن ها است. این مسئله ای است کاملا طبیعی.مگر این که عکس العمل شما به گونه ای باشد که آن ها فکر کنند در هیچ شرایطی نباید خطایی از آن ها سر بزند. والدین باید این اصل کلی را با پذیرفتن خطاها و اشتبا ه های خودشان آموزش دهند.

بهترین شکل ممکن این است که وقتی با دیگران یا فرزندانشان معاشرت دارند، امکان بروز خطا و اشتباه بدون سرزنش فرزندان را به آنها بیاموزند.