رفاه فرزندان:

خواسته های فرزندان از والدین برای اینکه در زندگی به چیزهای بیشتری برسند اشکالی ندارد. بیشتر اوقات وقتی کودکان به آنچه می خواهند نمی رسند، احساس گناه می کنند و فکر می کنند کاری که انجام داده اند، اشتباه بوده و آن ها انسان های مغروری هستند.

والدین دوست دارند که خیلی زود به فرزندشان یاد بدهند قدر همان چیزهایی را که دارند، بدانند و به آن ها اجازه نمی دهند خواسته های بیشتری داشته باشند. والدین در مقابل خواسته های فرزندان و وقتی آن ها چیز بیشتری می خواهند، سریع به او می گویند: ” قدر همین چیزی را که الان داری، بدون.”

اما بچه ها معنی این جمله را نمی فهمند. ما انتظار نداریم که معنی آن را بفهمند چون خود ما بزرگترها نیز گاهی اوقات نمی دانیم که چقدر باید از چیزی داشته باشیم. مگر اینکه خیلی گستاخانه عمل کنیم تا بفهمیم چه مقدار کافی است. پس اگر کودکان در فهمیدن واژه ی “کافی است”مشکل دارند، چطور می توان از آن ها انتظار داشت معنی این واژه را بفهمند.

مهارت های تربیتی

مهارت های تربیتی جدید، به کودکان یاد می دهد که چگونه می توانند مؤدبانه از دیگران درخواست کنند و به آنچه می خواهند، برسند.

از طرفی دیگر با فراگیری مهارت های تربیتی ، والدین نیز یاد می گیرند چطور می توانند به درخواست ها و خواسته های فرزندان خود جواب رد بدهند و نه بگویند. بدون اینکه آن ها دلخور شوند.

فرزندان نیز به راحتی خواسته های خود را مطرح می کنند. چون می دانند کسی آن ها را مسخره نخواهد کرد و آن ها شرمنده نخواهند شد. آن ها همچنین یاد می گیرند که وقتی چیزی را می خواهند، ضرورتا نباید به آن چیز برسند و خواسته ی آن ها عملی شود.

تامین رفاه فرزندان جزو وظایف والدین است. اما چگونگی برطرف کردن این نیاز قطعا نیازمند روش های تکنیکال و زیر نظر یک کوچ حرفه ای است.