خلق و خوی کودک | محمد مهدی زمان وزیری

خلق و خوی کوک مجموعه ای از خصلتهای ذاتی است که او را با دنیا ارتباط میدهد. این مسئله نقشی اساسی و بنیادی در تکامل شخصیت منحصر به فرد کودک دارد. این خصلتها همچنین چگونگی تعامل کودک با دنیای اطرافش را تعیین میکند.

ویژگی های رفتاری صفاتی خوب یا بد نیستند. با توجه به چگونگی بازخورد آنها از پاینده هستند که هیچوقت صرفا محیط کودک آنها را به صورت خوب یا بد طبقه بندی میکند. وقتی والدین ویژگی های رفتاری کودکشان را بشناسند، میتوانند از سرزنشهای بی مورد به خاطر رفتارهای طبیعی کودک خود پرهیز کنند.

با توجه به این آگاهی، والدین میتوانند کودک را برای رویارویی با فرصتها و موقعیتهای گوناگون آماده سازند و از مواجهه با وضعیتی خارج از توانایی کودک جلوگیری کنند. محیطی آموزشی برای فرزندانشان انتخاب کنند که بیشترین تناسب را با خصلتهای ذاتی او داشته باشد.

اثرات خلق و خو

خلق و خو چگونگی رفتار است. که معمولا ً کمی بعد از تولد نمودار و در اعمال کودک منعکس میشود. به عبارت دیگر، چگونگی تعامل با دوستان، واکنش به تغییرات و پاسخگویی به محرک‌های محیط را در بر میگیرد.

توماس و چس این مورد را تفاوتهای فردی، در روشهای رفتاری میدانند که با فرد متولد میشود. ویژگی های رفتاری از زمان تولد پویا و پایدار است. و جزء خصوصیاتی است، که باید آنها را پذیرفت و تحمل کرد. ویژگیهایی که هرگز نمیتوان صفت خوب یا بد به آنها داد.

از سال 1950 تعداد زیادی از دانشمندان مطالعه در زمینه در این زمینه دنبال کرده اند. تا نشان دهند که رشد و سلامتی فرزندان توسط خلق و خو تحت تأثیر قرار میگیرد. شو چن ین و شو فنگ چن ضمن تحقیقی نشان دادند که خلق و خوی کودک عامل مهمی است که بر مشکالت رفتاری و سازگاری مثبت آنها در سالهای اولیه کودک اثر شدیدی دارد.