17 کارگاه

تک درس های کتاب شخصیت فرزندت را بساز

شما می توانید این تک درس‌ها را به صورت جداگانه خرید کنید.

«دوره های حرفه ای تربیتی و خودشناسی محمد مهدی زمان وزیری، کوچ تربیتی»

والدین آگاه

آگاهی و شایستگی
9/800/000 تومان
 • 50 ویدئوی آموزشی
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

فرزند پروری

شخصیت فرزندت را بساز
10/200/000 تومان
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • کتاب دارد
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

قدرت زنانگی

قدرت درون خود را بیدار کنید
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

قدرت مردانگی

قدرت درون خود را بیدار کنید
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

قدرت بیزنس

حرفه ای بفروشید
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

کوچ اکسپشنال

آموزش های تکمیلی فرزندپروری
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

کوچ پروفشنال

کوچینگ گام به گام فرزندپروری
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

کوچ زندگی

پیشرفت بدون وقفه در زندگی
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

کوچ توسعه فردی

پیشرفت فردی
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری