دموهای کارگاه شخصیت فرزندت را بساز :

بسته کتاب بی نظیر و کاربردی شخصیت فرزندت را بساز، دارای دو کتاب و 17 کارگاه صوتی است. در ویدیوهای زیر می توانید خلاصه ای از آنچه در هر فصل توسط استاد محمد مهدی زمان وزیری خواهید آموخت را بشنوید و مشاهده کنید.

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت اول | کارگاه پرسشگری…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت دوم | کارگاه کنجکاوی…

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید از طریق صحبت با ناخودآگاه کودک بسیاری از بدقلقی های رفتاری او را از بین ببرید؟ به این قسمت خوب گوش کنید…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت سوم | کارگاه هدف گذاری…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت چهارم | کارگاه خلاقیت و ابتکار…

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید از طریق صحبت با ناخودآگاه کودک بسیاری از بدقلقی های رفتاری او را از بین ببرید؟ به این قسمت خوب گوش کنید…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت پنجم | کارگاه مواجهه با شکست…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت ششم | کارگاه تحمل ابهام…

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید از طریق صحبت با ناخودآگاه کودک بسیاری از بدقلقی های رفتاری او را از بین ببرید؟ به این قسمت خوب گوش کنید…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت هفتم | کارگاه جلب توجه…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت هشتم | کارگاه مسئولیت پذیری…

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید از طریق صحبت با ناخودآگاه کودک بسیاری از بدقلقی های رفتاری او را از بین ببرید؟ به این قسمت خوب گوش کنید…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت نهم | کارگاه انعطاف پذیری…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت دهم | کارگاه استقلال طلبی و رهایی از وابستگی…

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید از طریق صحبت با ناخودآگاه کودک بسیاری از بدقلقی های رفتاری او را از بین ببرید؟ به این قسمت خوب گوش کنید…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت یازدهم | کارگاه اعتماد به نفس…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت دوازدهم | کارگاه عزت نفس…

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید از طریق صحبت با ناخودآگاه کودک بسیاری از بدقلقی های رفتاری او را از بین ببرید؟ به این قسمت خوب گوش کنید…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت سیزدهم | کارگاه ریسک پذیری…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت چهاردهم | کارگاه زیبا دوستی…

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید از طریق صحبت با ناخودآگاه کودک بسیاری از بدقلقی های رفتاری او را از بین ببرید؟ به این قسمت خوب گوش کنید…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت پانزدهم | کارگاه شوخ طبعی…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…

دوره جامع شخصیت فرزندت را بساز – قسمت شانزدهم | کارگاه درونگراها و برونگراها…

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید از طریق صحبت با ناخودآگاه کودک بسیاری از بدقلقی های رفتاری او را از بین ببرید؟ به این قسمت خوب گوش کنید…