دموی قسمت اول:

دوره والدین آگاه – قسمت اول | کودکان خیلی ساده دچار مشکل می شوند…

اشکی که والدین برای مشکلات و مسائل فرزندانشان در دوران جوانی و نوجوانی می ریزند، همان عرقی ست که در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی برای تربیت فرزند نریخته اند…