سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان فارس و اصفهان

بیست و نهم اردیبهشت  تا دوم خرداد ماه 1403

صد و شصت و پنجمین  سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان مازندران

بیست و سوم  تا بیست و ششم اردیبهشت ماه 1403

صد و شصت و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان اذربایجان شرقی

شانزدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه 1403

سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

شیراز و اصفهان 

نهم تا  دوازدهم  اردیبهشت  1403

صد و شصتمین  سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان مازندران 

نوزدهم تا بیست و سوم اسفند ماه 1402

صد و پنجاه و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان اصفهان

بیست و هشتم تا یکم  اسفند ماه 1402

صد و پنجاه و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

شیراز 

هفتم تا نهم بهمن ماه 1402

صد و پنجاه و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

آذربایجان شرقی 

بیست و سوم تا بیست و پنجم دی ماه 1402

صد و پنجاه و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان مازندران 

شانزدهم تا بیستم  دی ماه 1402

 سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان فارس و بوشهر

بیست و پنجم تا بیست و نهم  اذر ماه 1402

سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان لرستان و خوزستان  

هجدهم  تا بیست و دوم اذر ماه 1402

صد و چهل و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری 

استان مازندران 

یازدهم تا پانزدهم اذر ماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 146

صد و چهل و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان اصفهان

بیست و هفتم آبان ماه تا یکم آذر ماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 145

صد و چهل و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

شهر شیراز

بیست و یکم تا بیست و چهارم آبان ماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 144

صد و چهل و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان قزوین

پانزدهم تا هفدهم آبان ماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 143

صد و چهل و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان مازندران

هشتم تا دهم آبان ماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 142

صد و چهل و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان آذربایجان شرقی

شانزدهم تا نوزدهم مهر ماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 141

صد و چهل و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان خراسان رضوی

دهم تا دوازدهم مهرماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 140

صد و چهلمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

شهر گرگان

نهم و دهم مهرماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 139

صد و سی و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان بوشهر

چهارم تا ششم مهرماه 1402

سفرهاس تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

صد و سی و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

شهر شیراز

یکم تا چهارم مهرماه 1402

صد و سی و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان —

صد و سی و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان —

—-

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 135

صد و سی و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قزوین

هشتم شهریورماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 134

صد و سی و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان گیلان

چهارم تا هفتم شهریورماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 133

صد و سی و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان آذربایجان شرقی

هجدهم تا بیست و یکم تیرماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 132

صد و سی و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان مازندران

بیست و هفتم خردادماه تا یکم تیرماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 131

صد و سی و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قزوین

بیست و ششم خردادماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 130

صد و سی امین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان اصفهان

بیست و دوم و بیست و سوم خردادماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 129

صد و بیست و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان اردبیل

شانزدهم و هفدهم خردادماه 1402

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 128

صد و بیست و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان آذربایجان شرقی

پانزدهم خردادماه 1402

سفرهای استانی دکتر زمان وزیری

صد و بیست و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

هفتم، هشتم، نهم و دهم خردادماه

سفرهای استانی دکتر زمان وزیری

صد و بیست و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان اصفهان

هشتم اردی بهشت ماه

سفرهای استانی دکتر زمان وزیری

صد و بیست و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان مازندران

دوم تا ششم اردی بهشت ماه

سفرهای تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری | 124

صد و بیست و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری

استان اصفهان

بیست و یکم تا بیست و سوم فروردین ماه

سفرهای استانی | محمدمهدی زمان وزیری | 123

صد و بیست و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

خراسان رضوی

نوزدهم، بیستم و بیست و یکم فروردین ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 122

صد و بیست و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بوشهر

هفدهم، هجدهم و نوزدهم اسفند ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 121

صد و بیست و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان خوزستان

پانزدهم، شانزدهم و هفدهم اسفندماه

صد و بیستمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان 

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 119

صد و نوزدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قزوین

نوزدهم بهمن ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 118

صد و هجدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

بیست و چهارم تا بیست و هشتم دی ماه

صد و هفدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان —

صد و شانزدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان —

صد و پانزدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان —-

—-

صد و چهاردهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان—

—–

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 113

صد و سیزدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

بیست و ششم تا سی ام آذر ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 112

صد و دوازدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قزوین

بیست و سوم آذرماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 111

صد و یازدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان مازندران

بیست و یکم و بیست و دوم آذرماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 110

صد و دهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

پنجم تا نهم آذر ماه

صد و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان—-

——

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 108

صد و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان مازندران

بیست و دوم و بیست و سوم شهریورماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 107

صد و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قزوین

چهاردهم شهریور ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 106

صد و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان آذربایجان غربی

بیست و پنجم و بیست و ششم مردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 105

صد و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان کردستان

بیست و چهارم و بیست و پنجم مردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 104

صد و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

خراسان رضوی

نهم تا دوازدهم مردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 103

صد و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

بیست و ششم تا بیست و نهم تیرماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 102

صد و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان شیراز

بیست و یکم و بیست و دوم تیرماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 101

صد و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان کهگیلویه و بویراحمد

چهاردهم و پانزدهم تیر ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 100

صدمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان بوشهر

سیزدهم و چهاردهم تیرماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 99

نود و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان مازندران

ششم تا دهم تیرماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 98

نود و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان لرستان

سی ام خرداد تا دوم تیرماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 97

نود و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان بوشهر

بیست و سوم تا بیست و پنجم خردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 96

نود و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان شیراز

بیست و یکم تا بیست و سوم خردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 95

نود و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

یازدهم خردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 94

نود و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان کرمان

هشتم تا دهم خردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 93

نود و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قزوین

چهارم خردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 92

نود و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان کرمانشاه

دوم و سوم خردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 91

نود و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان همدان

یکم خردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 90

نودمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

ساوه

سی و یکم اردیبهشت ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 89

هشتاد و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

بیست و پنجم تا بیست و هشتم اردیبهشت ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 88

هشتاد و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

هجدهم تا بیست و یکم اردیبهشت ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 87

هشتاد و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان تبریز

بیستم تا بیست و چهارم فروردین ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 86

هشتاد و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان مشهد

چهاردهم تا هفدهم فروردین ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 85

هشتاد و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان مازندران

هفتم تا یازدهم فروردین ماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 84

هشتاد و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندر چابهار

بیست و دوم تا بیست و پنجم

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 83

هشتاد و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان گیلان

هفدهم و هجدهم اسفند ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 82

هشتاد و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان مازندران

پانزدهم و شانزدهم اسفندماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 81

هشتاد و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قزوین

یازدهم اسفندماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 80

هشتادمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

یکم تا چهارم اسفندماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 79

هفتاد و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان بوشهر

بیست و چهارم تا بیست و هفتم بهمن ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 78

هفتاد و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قزوین

بیست و سوم بهمن ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 77

هفتاد و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

جزیره قشم

هجدهم تا بیستم بهمن ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 76

هفتاد و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندرعباس

پانزدهم تا هجدهم بهمن ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 75

هفتاد و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

مشهد

پانزدهم بهمن ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 74

هفتاد و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

دهم تا سیزدهم بهمن ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 73

هفتاد و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

مشهد

پنجم تا هشتم دی ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 72

هفتاد و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

بیست و هفتم آذرماه تا یکم دی ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 71

هفتاد و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

چهاردهم تا هفدهم آذرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 70

هفتادمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر شیراز

هفتم تا دهم آذرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 69

شصت و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان مازندران

یکم تا سوم آذرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 68

شصت و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان گیلان

بیست و نهم آبان تا یکم آذرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 67

شصت و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

بیست و سوم تا بیست و ششم آبان ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 66

شصت و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

جزیره هرمز

نوزدهم آبان ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 65

شصت و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان خوزستان

نهم تا دوازدهم آبان ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 64

شصت و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان کرمان

دوم تا پنجم آبان ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 63

شصت و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر مشهد

بیست و هشتم تا سی ام مهرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 62

شصت و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر بوشهر

بیست و ششم تا بیست و هشتم مهرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 61

شصت و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر ارومیه

بیست و سوم تا بیست و ششم مهرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 60

شصتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

هجدهم تا بیست و یکم مهرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 59

پنجاه و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قم

دهم شهریور ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 58

پنجاه و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

هفتم تا نهم شهریورماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 57

پنجاه و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

کردستان

بیست و پنجم تا بیست و هفتم مردادماه1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 56

پنجاه و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان قم

پنجم مرداد ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 55

پنجاه و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اردبیل

بیست و ششم تا سی ام تیرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 54

پنجاه و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

بیستم تا بیست و سوم تیرماه 1400

پنجاه و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان—

——

پنجاه و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان —-

—-

پنجاه و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان —-

—–

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 50

پنجاهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندرعباس

سی ام خردادماه تا دوم تیرماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 49

چهل و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان کرمان

شانزدهم تا هجدهم خردادماه

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 48

چهل و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر مشهد

چهاردهم تا شانزدهم خردادماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 47

چهل و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

دهم تا دوازدهم خردادماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 46

چهل و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

جزیره کیش

هشتم تا دهم خردادماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 45

چهل و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر اهواز

سوم تا پنحم خردادماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 44

چهل و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان گیلان و مازندران

بیست و پنجم تا بیست و نهم اردیبهشت ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 43

چهل و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

نوزدهم تا بیست ودوم اردیهشت ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 42

چهل و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر مشهد

دوازدهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 41

چهل و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر شیراز

پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 40

چهلمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

بیست و نهم فروردین تا یکم اردیبهشت ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 39

سی و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر رشت

پانزدهم تا هجدهم فروردین ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 38

سی و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

چالوس و تنکابن

چهاردهم فروردین ماه 1400

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 37

سی و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

دهم تا سیزدهم اسفندماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 36

سی و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

بیستم تا بیست و دوم بهمن ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 35

سی و پنحمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

دوازدهم تا پانزدهم بهمن ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 34

سی و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شیراز

ششم تا هشتم بهمن ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 33

سی و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر مشهد

بیست و نهم دی ماه تا یکم بهمن ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 32

سی و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندرعباس

بیست و دوم تا بیست و چهارم دی ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 31

سی و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

دیزین

چهاردهم تا شانزدهم دی ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 30

سی امین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

هشتم تا دهم دی ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 29

بیست و نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

یکم تا سوم دی ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 28

بیست و هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

تبریز

بیست و چهارم تا بیست و ششم آذرماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 27

سی و هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندر امام خمینی

هفدهم تا نوزدهم آذر ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 26

بیست و ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان کرمان

دهم تا دوازدهم آذرماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 25

بیست و پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

سوم تا پنجم آذرماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 24

بیست و چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

بیست و ششم تا بیست و هشتم آبان ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 23

بیست و سومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندر عباس

نوزدهم تا بیست و یکم 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 22

بیست و دومین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

دوازدهم تا چهاردهم آبان ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 21

بیست و یکمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

چالوس

ششم آبان ماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 20

بیستمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

هفتم تا نهم مهرماه 1399

نوزدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان —-

———

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 18

هجدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

بیست و جهارم تا بیست و ششم شهریورماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 17

هفدمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

نوزدهم تا بیست و یکم خردادماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 16

شانزدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان یزد

سی ام تیرماه تا یکم مردادماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 15

پانزدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بشاگرد، هرمزگان

نهم تا سیزدهم خردادماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 14

چهاردهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندرعباس

هفتم و هشتم خردادماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 13

سیزدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

کاشان

سوم تا ششم خردادماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 12

دوازدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شهر شیراز

بیست و هشتم اردیبهشت تا دوم خردادماه 1399

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 11

یازدهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

شیراز

یازدهم تا چهاردهم اسفندماه 1398

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 10

دهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بوشهر

ششم و هفتم اسفند ماه 1398

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 9

نهمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندر امام خمینی

سوم اسفندماه 1398

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 8

هشتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

آبیک قزوین

یکم بهمن ماه 1398

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 7

هفتمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

استان اصفهان

سیزدهم تا پانزدهم بهمن ماه 1398

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 6

ششمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.شهر شیراز

هفتم تا دهم بهمن ماه 1398

محمد مهدی زمان وزیری | سفرهای استانی | 5

پنجمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

بندر عباس

دوم و سوم بهمن ماه 1398

چهارمین سفر استانی محمد مهدی زمان وزیری.

——

———

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل اول

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل دوم 

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل سوم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل چهارم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل پنجم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل ششم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل هفتم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل هشتم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل نهم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل دهم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل یازدهم

تکنیک نامه تربیتی | محمد مهدی زمان وزیری

کتاب شخصیت فرزندت را بساز | فصل دوازدهم